Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarudosci rudosci
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeyot eyot
3302 76d5 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb

May 29 2019

6103 81e9 500
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaVinroli Vinroli

May 28 2019

4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw via000monnnn066 000monnnn066
9462 54e9 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapsychedelix psychedelix
Od jutra będę smutna, 
Od jutra, nie od dziś. 
I każdego dnia, choćby nie wiem jak był smutny... 
Powiem: 
Od jutra będę smutna, 
Nie od dziś...
— wiersz żydowskiej dziewczynki na ścianie getta
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie vialekkaprzesada lekkaprzesada
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viahysterie hysterie
6357 4ce5 500
Reposted fromhormeza hormeza viamartrol martrol
5331 878a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBadziew Badziew
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viaNoCinderella NoCinderella
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella
8964 1da5 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viasiostra siostra
9714 1a54
Reposted fromsavatage savatage viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl