Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

0344 840a 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaVinroli Vinroli
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax vianiedoskonalosc niedoskonalosc
1719 55e6 500
Reposted fromrol rol vianiedoskonalosc niedoskonalosc
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
4329 9664 500
Retro Fleksja
Reposted fromEmisja Emisja viamysweetheartt mysweetheartt

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
8628 c2d3 500
Reposted fromyikes yikes vialunoliel lunoliel
6704 2c21
Reposted fromrubinek rubinek viamyszkaminnie myszkaminnie
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasatyra satyra
9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
4759 3e27 500

bl4ckmass:

Bad Thoughts, 2014

Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
6060 61d6 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien vialexxie lexxie
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil vialexxie lexxie
2908 8791 500
warszawa zoo.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl