Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaToshi Toshi
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaToshi Toshi

February 21 2017

9177 1af4
you son of...
Reposted frombecurious becurious viaeftees eftees
8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viabarock barock
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viabigevilgrin00 bigevilgrin00
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viachyba chyba
Człowiek ma 2 życia. Drugie zaczyna się w momencie, w którym zdaję sobie sprawę, że ma tylko jedno życie.
Reposted fromladygrey ladygrey viachyba chyba
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viajasnaa jasnaa

February 20 2017

1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafashionette fashionette
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaazazel azazel
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viaazazel azazel
Reposted fromjasminum jasminum viatoniewszystko toniewszystko
8890 f229 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl