Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

7022 7641 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
7184 c2ca 500
Reposted fromwindingroads windingroads viacocciuella cocciuella
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viapiehus piehus
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaalliwantisyou alliwantisyou
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viacocciuella cocciuella
7282 37e8 500
what
Reposted fromAlekwas Alekwas viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
9684 8934 500
Reposted fromfungi fungi viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

June 07 2017

3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viasomethingmore somethingmore
4566 bed2

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaonlyhedone onlyhedone
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viablackmoth7 blackmoth7
0501 3f0f 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaakysz akysz
5036 028c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaakysz akysz
Reposted fromfungi fungi viaqbshtall qbshtall

June 06 2017

Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viasentymentalna sentymentalna
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl